Zapytania ofertowe

W związku z zakończonym postępowaniem dot. "Dostawy systemu wsparcia zarządzania produkcją, magazynowaniem i zamówieniami oraz sprzętem informatycznym" informujemy że oferty złożyły poniższe firmy :

 

1.     Blunovation sp. z o.o.

2.     AG Consult

3.     Aspekt Sp. z o.o.

4.     Iconity Sp. z o.o.

5.     Sagitum S.A.

6.    Proferis Sp z o.o 

 

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę wykonawcy, która zawierała najniższą cenę spośród wszystkich ofert –  Proferis Sp z o.o  , Al. gen. L. Okulickiego 18, 35-206 Rzeszów- oferta złożona dnia 29/04/2020 na kwotę 21 943,00 zł netto.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cel zamówienia : Wyłonienie dostawcy systemu wsparcia zarządzania produkcją, magazynowaniem i zamówieniami oraz sprzętu informatycznego dla projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”. 

Kody CPV

48000000-8  Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7  Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30231000-7  Ekrany i konsole komputerowe

30214000-2  Stacje robocze

30216130-6  Czytniki kodu kreskowego

30232100-5  Drukarki i plotery

Zamawiający : Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szlifiernia Kryształów „ANITA” Anita Pękała, Ewa Pękała Spółka Cywilna       Adres : Ul. Warszawska 239, 39-400 Tarnobrzeg        NIP 867 220 62 84

Termin składania ofert wydłużono  do 08/05/2020r

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą/ kurierem na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Szlifiernia Kryształów „ANITA” Anita Pękała, Ewa Pękała Spółka Cywilna, Ul. Warszawska 239, 39-400 Tarnobrzeg lub przesłać elektronicznie na adres e-mail anita.szlifiernia@gmail.com

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Pełna wersja zapytania ofertowego : Treść zapytania

-Kompletnie uzupełniony Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy : Załącznik nr 1

-Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań : Załącznik nr 2

-Załącznik nr 3 – Minimalne wymagane parametry systemu i sprzętu : Załącznik nr 3

 

Odpowiedzi na zadane pytania wraz z modyfikacją zapytania ofertowego : Załącznik nr4

W związku z naniesionymi odpowiedziami, zamawiający wydłuża termin składania ofert o 2 dni.